​در تهران چی می‌گذره؟

​پیاده در شبکه‌های اجتماعی

​جای تازه‌ای در سطح شهر باز شده؟

​اجتماع (community) باحال و ​​​​​​​مؤثری می‌شناسی؟

​مکان خاص و کمتر دیده‌شده‌ای به چشمت خورده؟

​​​​​​​با کلیک روی دکمۀ زیر، بهمون ایمیل بزن و بگو!