​در تهران چی می‌گذره؟

تمومه؟

همه چی درسته! به زودی با تو تماس می‌گیریم.